Publicerad på

Advokatfirman Linge avger remissvar till regeringen

Advokatfirman Linge har avgett remissvar till regeringen avseende Utredningen om förbättrade möjligheter till informationsutbyte mellan myndigheter, Ju 2023:22.

Enligt Offentlighet- och sekretesslagen är Notarius Publicus att jämställa med en myndighet. Verksamheten som Notarius Publicus innefattar således myndighetsutövning.

Aktuellt lagstiftningsärende avser att eventuellt utöka informationsutbytet mellan myndigheter. Ett utökat informationsutbyte kan bland annat ha betydelse för myndigheters möjlighet att utvidga sin kontrollverksamhet.

Advokatfirman Linge angav att advokatsekretessen måste skyddas, och att ett utökat informationsutbyte från Notarius Publicus sida, endast bör göras med försiktighet, och med iakttagande av högt ställda rättssäkerhetskrav.