bildspel10
Behöver du juridiskt stöd?
bildspel10
Behöver du juridiskt stöd?
bildspel10
Har du eller ditt företag blivit stämd i domstol?
bildspel10
Har du blivit utsatt för brott eller är misstänkt för brott?
bildspel10
bildspel10
bildspel10
Behöver du hjälp i en skilsmässa?
bildspel10
bildspel10
bildspel10
Vill du kontrollera juridiken innan du gör en affär?
bildspel10
bildspel10
Behöver du råd och stöd i en tvist?
previous arrow
next arrow

Familjerätt

Om något händer eller håller på att hända i familjen så kan man får hjälp av en familjejurist hos oss. Familjen är en central del av människors liv, och när något händer finns det ofta starka känslor inblandade. Som erfarna familjejurister kan vi vara ett stöd både i juridiska frågor och i kontakten med exempelvis en ex-partner.

I familjerättsliga ärendet finns det ofta möjlighet att få hjälp med betalning via rättsskydd och rättshjälp. Vi hjälper dig med att utreda och göra ansökningar för rättsskydd och rättshjälp.

Tvister

Har du hamnat i en tvist eller blir stämd? Det kan bli både en långdragen och kostsam process om de inte hanteras på bästa möjliga vis. Vi har stor erfarenhet av tvistelösning, både sådana som hanteras genom rättegång i allmän domstol och sådana som avgörs genom skiljeförfarande. I en domstolsprocess kan du också, med stöd av avtal, kräva dina rättigheter och fullgörelse av t.ex. betalningsskyldighet, för att på så sätt hamna i en bättre situation.

Vid en tvist kan din företagsförsäkring eller hemförsäkring hjälpa till att täcka betalning för arvode. Kontakta oss så hjälper vi dig med att se över dina försäkringar i tvisten.

Brottmål

Om du har blivit utsatt för brott kan du få juridiskt stöd i formen av ett målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn. Som misstänkt för brott i Sverige har rätt till rättvis prövning och en offentlig försvarare.

Affärsjuridik

Allt företagande kringgärdas av lagar, regler och förordningar. Både större och mindre företag har därför ett mer eller mindre regelbundet behov av rådgivning inom olika områden. Vi erbjuder företagare stöd på alla rättsområden som hör affärslivet till. Med vår långa erfarenhet som advokater åt företag, men också som bolagsjurister och företagsledare, förstår vi vikten av att rådgivningen också går hand i hand med affärsfokus och engagemang.

Bolagsrätt

Bolagsrätten ligger till grund för skötseln av alla typer av företag – enskilda firmor, handelsbolag, aktiebolag, etc. – och reglerar till exempel plikt- och ansvarsfördelning för respektive ägarform. Regelverket är med andra ord centralt för och påverkar allt från jättelika multinationella aktiebolag med tusentals anställda till små ägarstyrda familjeföretag.

Du kan dra stor nytta av vår gedigna och omfattande kunskap om hur man exempelvis bildar bolag, anskaffar kapital, sluter aktieägaravtal, genomför generationsskiften eller upprättar samarbeten inom ramen för olika bolagsformer. Vi har också stor erfarenhet av tvistelösning på bolagsrättens område, liksom av hantering av bolag i kris.

Bank- och finansrätt

Planerar du att utöka din verksamhet? Att genomföra ett förvärv, ett större byggprojekt, ett fastighetsköp och liknande ställer krav på både finansiering och de avtal som måste skrivas i sammanhanget. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning inom både finansierings- och leasingfrågor. Mångårigt arbete inom telekommunikationssektorn och energisektorn samt ledningsarbete på befattningar i både svenska och multinationella bolag har även skänkt stor erfarenhet av tillsyns- och tillståndsfrågor, rådgivning kring interna regelverk liksom av policydokument, kapitaltäckningsfrågor, med mera.

Arbetsrätt

Arbetsrätten är en huvudvärk för många arbetsgivare. Det omfattande regelverket reglerar bland annat arbetsgivarens och arbetstagarnas respektive rättigheter och skyldigheter. Det kan ofta uppkomma många frågor exempelvis när anställda ska sägas upp, liksom när verksamheten behöver struktureras om eller driften inskränkas. Men även köp eller försäljning av företag, arbetsmiljöfrågor och liknande omfattas helt eller delvis av arbetsrätten och kan leda till förhandlingar med fackliga organisationer.

Vi har lång erfarenhet av arbetsrätt i daglig näringsverksamhet och har dessutom bistått klienter i ett stort antal arbetsrättsliga tvister, inklusive domstolsprocesser i till exempel Arbetsdomstolen.

Företagsöverlåtelser

Ska du förvärva ett företag måste du veta vad det verkligen är som du köper. Och är du säljare måste du veta vad du säljer. Bristande insikter kan betyda att köpeskillingen blir för hög. Eller för låg.

Alldeles oavsett affärens omfattning ställer den så kallade företagsbesiktningen, due diligence, höga krav på specialistkunskaper inom ett stort antal rättsområden. I första hand är företagsbesiktningen ett beslutsunderlag för köparen, men fungerar också som förhandlingsstöd åt säljaren.

Vi har omfattande erfarenhet av att agera på uppdrag åt både köpare och säljare. Genom åren har vi medverkat som kvalificerade rådgivare vid en lång rad förvärv och företagsöverlåtelser. Det har varit både stora komplexa, affärer och betydligt mindre, mer lättöverskådliga, såväl inom Sverige som utanför.

Immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt

Har du tänkt på att skydda dina tankar och idéer?

Immateriella rättigheter – patent, varumärken, mönster, upphovsrätt, företagshemligheter, med mera – tillhör företagens viktigaste tillgångar. Ett företags förmåga att skapa, använda och skydda sina immateriella tillgångar är därför ofta direkt avgörande för dess konkurrenskraft och framgång.

Vi hjälper dig att säkerställa och skydda ditt företags immateriella rättigheter. Vi kan även vara behjälpliga när det ska upprättas avtal om till exempel överlåtelse och licensiering av immateriella rättigheter och hanteringen av rättigheterna i samband med företagsförvärv.

IT-rätt

Den snabba tekniska utvecklingen på IT- och telekomområdet ställer ständigt juridiken inför nya utmaningar. Vi har mångårig erfarenhet från denna mångfacetterade, skiftande och expansiva bransch och föreläser dessutom löpande om IT-rätt. Vi har även deltagit vid framtagandet av flera standardavtal på IT-rättsområdet.

Kommersiell avtalsrätt

Vi har bred erfarenhet av att skriva, granska och utvärdera kommersiella avtal från olika branscher och områden, som exempelvis återförsäljaravtal, agentavtal och andra typer av distributionsavtal, franchiseavtal, leveransavtal samt olika former av samarbetsavtal.

Allt efter behov eller önskemål hjälper vi klienterna under hela eller valda delar av avtalsprocessen, från att upprätta eller granska utkast till att bistå vid avtalsförhandlingar.

Fastighetsaffärer

Förvaltning, exploatering, utveckling, förvärv eller försäljning av fastigheter kan ibland vara komplexa projekt som inbegriper flera parter, inklusive hyresgäster, myndigheter och grannar. Vi är väl förtrogna med de många frågor som dyker upp på fastighetsrättens område och bistår i alla typer av ärenden som bland annat hyresfrågor, plan- och byggärenden, tillståndsärenden, liksom i olika slags processer i hyresnämnd eller domstol.

Offentlig upphandling

Du kan vända dig till oss oavsett om du är anbudsgivare eller är den som företräder upphandlande myndigheter. Vi har erfarenhet av att företräda båda parter och ger råd och stöd under alla olika stadier av upphandlingsprocessen. Vi erbjuder också hjälp med att granska och bearbeta förfrågningsunderlag liksom att utvärdera anbud. Vi har erfarenhet av mål om överprövning av offentliga upphandlingar hos förvaltningsdomstolar.

Obestånd och företagsrekonstruktion

Om en ekonomiskt besvärlig situation uppstår – oavsett om det rör sig om svårigheter i ditt eget företag eller i ett du har fordringar på – är det alltid en fördel att söka råd så tidigt som möjligt. Vi biträder i frågor som rör konkurser, företagsrekonstruktioner, frivilliga ackord och likvidationer.